fbpx

โครงการ ILO Ship to Shore Rights มุ่งปกป้องสิทธิชาวประมงและยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมในประเทศไทยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กรองโดย:
ดูข้อมูลเพิ่มเติม