fbpx

ล้มผ่านสุทธิ

21พฤษภาคม๒๐๑๘

การสำรวจสิทธิแรงงานขั้นพื้นฐานในหมู่ผู้อพยพในภาคการประมงของประเทศไทยที่ดำเนินการโดยองค์การประชาสังคมเพื่อความเป็นมิตรทางจริยธรรมและอาหารทะเลที่ยั่งยืน (CSO ร่วมกัน)

อ่านรายงานฉบับเต็ม