fbpx

กระบวนการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

30กรกฎาคม๒๐๑๘

เรือทุกลำต้องมีขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติในกรณีการรักษาพยาบาลฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงาน