fbpx

การไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงการประมงของสหภาพยุโรปโดยบริษัทฝรั่งเศสและสเปนที่จุดชนวนให้เกิดการประท้วงบนเรือทูน่าทั่วแอฟริกา

กรกฎาคม 11, 2023

ความไม่พอใจในส่วนของชาวประมงจากเซเนกัลและโกตดิวัวร์ที่ทํางานเกี่ยวกับเรือทูน่าของสเปนและฝรั่งเศสที่ทําการประมงในอ่าวกินีและมหาสมุทรอินเดียภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการประมงที่ยั่งยืนของสหภาพยุโรปนําไปสู่การนัดหยุดงานส่งผลกระทบต่อเรือ 64 ลําหรือ 80% ของกองเรือ บทความฉบับเต็ม