fbpx

အိုးအခက္သား

ဇူလိုင္လ ၃၀၊၂၀၁၈

ထိုင္းေရပိုင္နက္အတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သည့္ သေဘၤာအားလံုးအတြက္ ေရယာဥ္ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းကို အသင့္ထားရွိရန္။